รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

อายุ18รับบุตรมาเลี้ยงได้ไหมค่ะ

คืออยากทราบว่าอายุ18ปี อยู่กินกับสามีแบบไม่ได้จดทะเบียนสมรส พอจะรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงได้ไหมค่ะ คืออยากเลี้ยงจริงๆค่ะ
ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 10 ก.ค. 62 23:40:32

ความคิดเห็นที่11

เรียน เจ้าของกระทู้

ในการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้น ผู้ที่ขอรับเด็กจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ

คุณสมบัติทางกฎหมาย

1.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี (นับตั้งแต่วันเกิด ถึงวันที่ยื่นเรื่อง)

2.ต้องมีอายุมากกว่าเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม ไม่น้อยกว่า 15 ปี

3.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามเป็นผู้ปกครองเด็กตามมาตรา 1587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แก่

 • ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย

 • ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์ หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์ ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดา หรือมารดากับผู้เยาว์ ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อ ห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง

คุณสมบัติทางสังคม

1. ไม่ควรมีอายุห่างกับเด็กมากเกินไป (โดยเฉพาะกรณีขอรับเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งเป็นบุตรบุญธรรม) จนเป็นเหตุให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กจนโต หรือจนเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพราะจะทำให้เด็กต้องตกอยู่ในสภาวะขาดผู้ปกครองที่จะอุปการะเลี้ยงดู เป็นผลเสียต่อสวัสดิภาพของเด็กได้ ในหลายประเทศกำหนดว่า เด็กและผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ห่างกัน เกินกว่า 40 - 45 ปี ในทางตรงกันข้าม ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุน้อย ก็อาจมีวุฒิภาวะหรือความอดทนความรับผิดชอบน้อยเกินไปด้วย

2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

3. สถานภาพการสมรส แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ห้ามผู้ที่เป็นโสดขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม แต่ผู้ขอรับเด็กเ)นบุตรบุญธรรมควรมีคู่สมรส เพื่อให้เด็กมีทั้งบิดามารดา  และควรพิจารณาครอบครัวที่สมบูรณ์ มีชีวิตสมรสที่มั่นคงราบรื่น และไม่มีบุตรของตนเองเป็นอันดับแรก

4. ฐานะและการครองชีพต้องมั่นคง มีทรัพย์สิน หรือรายได้ที่แน่นอน ไม่ควรเป็นผู้มีหนี้สินและไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มขึ้น สำหรับการเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนการศึกษาของเด็กในอนาคต

5. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสมควร

6. มีเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดเห็นที่ดีและจริงใจต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ควรเปิดเผยความจริงให้เด็กได้มีโอกาสรับทราบว่าเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งถือว่าเป็รชนเรื่องที่สำคัญมาก

7. มีเวลาทีจะให้กับเด็ก เพราะเด็กจะสามารถพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด

8. ต้องรู้วิธีอบรมเลี้ยงดูเด็กและพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ขอรับเด็กยังอายุไม่ถึง 25 ปี จึงยังไม่สามารถยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ค่ะ

หากท่านเจ้าของกระทู้มีข้อสงสัยหรือปัญหาอื่นๆ สามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่

02-306-8832 และ 02-306-8617

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 10 ก.ค. 62 23:40:32

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ