รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

อยากมีลูก อยากรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมค่ะ

ตอนนี้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ อยู่กับแฟนซึ่งเป็นเพศเดียวกัน แฟนเป็นครูสอนเทควันโด  อยากจะมีลูกแต่ก็ไม่สามารถมีได้ค่ะ อยากรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรม ต้องดำเนินการยังไงได้บ้างคะ แล้วพอจะมีโอกาสมั้ยคะ 1.ต้องดำเนินการยังไง 2.มีกฏเกณฑ์การรับบุตรบุญธรรมยังไงบ้าง

ติดต่อมาได้ที่ gabriella.hannaway@gmail.com

 

 

 

 

ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 23 พ.ค. 62 20:25:38

ความคิดเห็นที่11

ไม่ต้องติดต่อมาแล้วนะคะ ได้บุตรบุญธรรมแล้วค่ะ

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 23 พ.ค. 62 20:25:38

ความคิดเห็นที่22

คุณสมบัติของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี นอกจากนี้ต้องเป็น  ผู้ที่ไม่ต้องห้ามที่จะเป็นผู้ปกครองของเด็กตามมาตรา 1587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในด้านอายุ ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่ควร เกินไป โดยเฉพาะกรณีขอรับเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งเป็นบุตรบุญธรรม

1. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

2. ต้องเป็นผู้มีรายได้ และอยู่ในฐานะที่จะอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

3. ต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก

4. ต้องเป็นครอบครัวที่เหมาะสม มีเหตุผลอันสมควร และมีความคิดเห็นที่ดีต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามที่ปรากฏในรายละเอียดของรายงานการศึกษาสภาพครอบครัว

5. สถานภาพการสมรสในกรณีขอรับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ขอรับเด็กควรมีคู่สมรสเพื่อเด็กจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์

6. ต้องเป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 

อย่างไรก็ดี หากมีขอสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายัง กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

โทร. 02-3068832, 02-3068617

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 23 พ.ค. 62 20:25:38

ความคิดเห็นที่33

เรียน เจ้าของกระทู้

ทางเจ้าหน้าที่ของกลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ขอเรียนแจ้งว่า ผู้ขอรับเด็กสามารถยื่นเรื่องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ที่

1). ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (กรณีผู้ขอรับเด็กมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพฯ)

2). สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พมจ.ของจังหวัดนั้นๆ (กรณีผู้ขอรับเด็กมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด)

โดย หลักฐานที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 

1.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการผู้ขอรับเด็ก  

2.  ทะเบียนบ้านผู้ขอรับเด็ก  

3.  ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า พร้อมข้อบันทึกตกลงการสมรสหรือข้อตกลงการหย่า (ถ้ามี)

4.  ใบรับรองแพทย์ผู้ขอรับเด็ก  จำนวน  ๒ ฉบับ  ( ฉบับที่รับรองว่ามีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์และผลการทดสอบสภาพจิตตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา)

5.  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  หรือใบมรณบัตรของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

6.  รูปถ่ายขนาด 4.5 × 6  ซ.ม. ( 1 ½  นิ้ว คนละ  2  รูป  ( ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน ) ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นผู้รับรอง

7.  ผลการตรวจประวัติอาชญากรรม (ศูนย์ฯบุตรบุญธรรมจะมีหนังสือประสานสถานีตำรวจเพื่อให้พิมพ์ลายนิ้วมือ)

8.  สำเนาหลักทรัพย์ /ภาพถ่ายสภาพบ้าน / แผนการเลี้ยงดูเด็ก พร้อมผู้รับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับเด็กอย่างน้อย 1  คน  พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  ( กรณีขอรับเด็กกำพร้า  )

9.  หนังสือเดินทาง / หนังสือรับรองการทำงาน  (ฉบับภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยที่ผ่านการรับรองการแปล ) ของผู้ขอรับเด็ก

10.  แผนที่บ้านของผู้ขอรับเด็ก

 

หมายเหตุ  1.  เอกสารทุกฉบับ  ขอให้นำฉบับจริงพร้อมสำเนา 1  ชุด  ยกเว้นใบรับรองแพทย์

                 2.  ผู้ขอรับเด็ก  และผู้รับรองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง

 

หากมีขอสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายัง กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

โทร. 02-3068832, 02-3068617

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 23 พ.ค. 62 20:25:38

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ