รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

กรณีไม่มีคู่สมรส ขอรับบุตรบุญธรรม

กรณีที่ไม่มีคู่สมรส ทำงานรับราชการครู สามารถขอบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงได้ไหม และถ้าได้จะต้องมีขั้นตอนอย่างไร

ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 18 พ.ค. 62 09:06:32

ความคิดเห็นที่11

Everything you Need – High Definition video coverage of your drive, partnered with long range accurate radar protection creating one of the safest and most well informed driving experiences on the road
Fast, Precise, & Reliable Alerts – Compatible with escort radar detectors app for real-time crowd sourced speed trap notifications, preloaded with red light and speed camera location which trigger GPS based laser precise alerts for iPhone and Android
High Resolution Dash Camera for Cars – In-car video management on smartphone through direct WiFi connectivity to view, share, and edit videos. Full HD 1080p and continuous loop recording provide for high quality video capabilities
[url=https://www.escortradardetector.com/]https://www.escortradardetector.com/[/url]      https://www.escortradardetector.com

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 18 พ.ค. 62 09:06:32

ความคิดเห็นที่22

The dyson air purifier fan automatically removes 99.97 percent of allergens and pollutants as small as 0.3 microns such as pollen, bacteria and pet dander from your home. The 360 degree, vacuum-sealed glass HEPA filter removes indoor air pollutants while a second layer of activated carbon captures household odors and potentially harmful toxins such as paint fumes. Purifies all year round cools you as a fan in summer. 
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 18 พ.ค. 62 09:06:32

ความคิดเห็นที่33

In the past few years, the popularity of vpn downloads has steadily increased, but for obvious reasons, this growth rate will accelerate sharply by 2020 and more and more people want to work and play at home. Is free VPN the answer? And if so, where should you go?   [url=https://www.freevpndetective.com/]https://www.freevpndetective.com/[/url]      https://www.freevpndetective.com

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 18 พ.ค. 62 09:06:32

ความคิดเห็นที่44

There’s no denying that Chaturbate, BongaCams, and LiveJasmin are some of the greatest cam sites of all time. They are similar in different ways.sex cam You get to see free shows and can jerk off without spending a dime. However, if you do buy a token or two, your curiosity is rewarded. Comparing free to private shows is like comparing Chaturbate to the old sex cam sites. We thought they are good until we’ve tried alternatives.   [url=https://www.livesexking.com/]https://www.livesexking.com/[/url]   https://www.livesexking.com
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 18 พ.ค. 62 09:06:32

ความคิดเห็นที่55

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 18 พ.ค. 62 09:06:32

ความคิดเห็นที่66

ขอบคุณสำหรับรายละเอียดคับ

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 18 พ.ค. 62 09:06:32

ความคิดเห็นที่77

สวัสดีค่ะ

จากคำถามที่คุณได้ถามมายังศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เรื่อง กรณีไม่มีคู่สมรส ทำงานรับราชการครู ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม นั้น

กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ขอเรียนแจ้งว่า กรณีที่ไม่มีคู่สมรส หรือทำงานรับราชการครู สามารถยื่นขอรับเด็กเพื่อเป็นบุตรบุญธรรมได้ โดยเจ้าหน้าที่จักนำเรื่องเข้าคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อน ทั้งนี้ การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม คุณสมบัติของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทางกฎหมาย

1.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี (นับตั้งแต่วันเกิด ถึงวันที่ยื่นเรื่อง)

2.ต้องมีอายุมากกว่าเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม ไม่น้อยกว่า 15 ปี

3.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามเป็นผู้ปกครองเด็กตามมาตรา 1587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แก่

 • ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย

 • ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์ หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์ ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดา หรือมารดากับผู้เยาว์ ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อ ห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง

คุณสมบัติทางสังคม

1. ไม่ควรมีอายุห่างกับเด็กมากเกินไป (โดยเฉพาะกรณีขอรับเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งเป็นบุตรบุญธรรม) จนเป็นเหตุให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กจนโต หรือจนเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพราะจะทำให้เด็กต้องตกอยู่ในสภาวะขาดผู้ปกครองที่จะอุปการะเลี้ยงดู เป็นผลเสียต่อสวัสดิภาพของเด็กได้ ในหลายประเทศกำหนดว่า เด็กและผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ห่างกัน เกินกว่า 40 - 45 ปี ในทางตรงกันข้าม ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุน้อย ก็อาจมีวุฒิภาวะหรือความอดทนความรับผิดชอบน้อยเกินไปด้วย

2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

3. สถานภาพการสมรส แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ห้ามผู้ที่เป็นโสดขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม แต่ผู้ขอรับเด็กเ)นบุตรบุญธรรมควรมีคู่สมรส เพื่อให้เด็กมีทั้งบิดามารดา  และควรพิจารณาครอบครัวที่สมบูรณ์ มีชีวิตสมรสที่มั่นคงราบรื่น และไม่มีบุตรของตนเองเป็นอันดับแรก

4. ฐานะและการครองชีพต้องมั่นคง มีทรัพย์สิน หรือรายได้ที่แน่นอน ไม่ควรเป็นผู้มีหนี้สินและไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มขึ้น สำหรับการเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนการศึกษาของเด็กในอนาคต

5. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสมควร

6. มีเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดเห็นที่ดีและจริงใจต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ควรเปิดเผยความจริงให้เด็กได้มีโอกาสรับทราบว่าเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งถือว่าเป็รชนเรื่องที่สำคัญมาก

7. มีเวลาทีจะให้กับเด็ก เพราะเด็กจะสามารถพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด

8. ต้องรู้วิธีอบรมเลี้ยงดูเด็กและพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 

 

โดย หลักฐานที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการผู้ขอรับเด็ก 

2.  ทะเบียนบ้านผู้ขอรับเด็ก 

3.  ใบรับรองแพทย์ผู้ขอรับเด็ก  และ  จำนวน  2 ฉบับ  ( ฉบับที่รับรองว่ามีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์

    และผลการทดสอบสภาพจิตตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา)

4.  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  หรือใบมรณบัตรของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

5.  รูปถ่ายขนาด 4.5 × 6  ซ.ม. ( 1 ½  นิ้ว คนละ  2  รูป  ( ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน ) ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น       ผู้รับรอง

6.  ผลการตรวจประวัติอาชญากรรม (ศูนย์ฯบุตรบุญธรรมจะมีหนังสือประสานสถานีตำรวจเพื่อให้พิมพ์ลายนิ้วมือ)

7.  สำเนาหลักทรัพย์ /ภาพถ่ายสภาพบ้าน / แผนการเลี้ยงดูเด็ก พร้อมผู้รับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับเด็ก

      อย่างน้อย 1  คน  พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  ( กรณีขอรับเด็กกำพร้า  )

8.  หนังสือเดินทาง / หนังสือรับรองการทำงาน  (ฉบับภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยที่ผ่านการรับรอง     การแปล ) ของผู้ขอรับเด็ก

9.  แผนที่บ้านของผู้ขอรับเด็ก

หมายเหตุ  1.  เอกสารทุกฉบับ  ขอให้นำฉบับจริงพร้อมสำเนา 1  ชุด  ยกเว้นใบรับรองแพทย์

             2.  ผู้ขอรับเด็ก   คู่สมรส  และผู้รับรองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง

 

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 18 พ.ค. 62 09:06:32

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ