รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

กรณีไม่มีคู่สมรส ขอรับบุตรบุญธรรม

กรณีที่ไม่มีคู่สมรส ทำงานรับราชการครู สามารถขอบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงได้ไหม และถ้าได้จะต้องมีขั้นตอนอย่างไร

ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 18 พ.ค. 62 09:06:32

ความคิดเห็นที่11

ขอบคุณสำหรับรายละเอียดคับ

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 18 พ.ค. 62 09:06:32

ความคิดเห็นที่22

สวัสดีค่ะ

จากคำถามที่คุณได้ถามมายังศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เรื่อง กรณีไม่มีคู่สมรส ทำงานรับราชการครู ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม นั้น

กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ขอเรียนแจ้งว่า กรณีที่ไม่มีคู่สมรส หรือทำงานรับราชการครู สามารถยื่นขอรับเด็กเพื่อเป็นบุตรบุญธรรมได้ โดยเจ้าหน้าที่จักนำเรื่องเข้าคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อน ทั้งนี้ การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม คุณสมบัติของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทางกฎหมาย

1.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี (นับตั้งแต่วันเกิด ถึงวันที่ยื่นเรื่อง)

2.ต้องมีอายุมากกว่าเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม ไม่น้อยกว่า 15 ปี

3.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามเป็นผู้ปกครองเด็กตามมาตรา 1587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แก่

 • ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย

 • ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์ หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์ ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดา หรือมารดากับผู้เยาว์ ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อ ห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง

คุณสมบัติทางสังคม

1. ไม่ควรมีอายุห่างกับเด็กมากเกินไป (โดยเฉพาะกรณีขอรับเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งเป็นบุตรบุญธรรม) จนเป็นเหตุให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กจนโต หรือจนเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพราะจะทำให้เด็กต้องตกอยู่ในสภาวะขาดผู้ปกครองที่จะอุปการะเลี้ยงดู เป็นผลเสียต่อสวัสดิภาพของเด็กได้ ในหลายประเทศกำหนดว่า เด็กและผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ห่างกัน เกินกว่า 40 - 45 ปี ในทางตรงกันข้าม ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุน้อย ก็อาจมีวุฒิภาวะหรือความอดทนความรับผิดชอบน้อยเกินไปด้วย

2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

3. สถานภาพการสมรส แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ห้ามผู้ที่เป็นโสดขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม แต่ผู้ขอรับเด็กเ)นบุตรบุญธรรมควรมีคู่สมรส เพื่อให้เด็กมีทั้งบิดามารดา  และควรพิจารณาครอบครัวที่สมบูรณ์ มีชีวิตสมรสที่มั่นคงราบรื่น และไม่มีบุตรของตนเองเป็นอันดับแรก

4. ฐานะและการครองชีพต้องมั่นคง มีทรัพย์สิน หรือรายได้ที่แน่นอน ไม่ควรเป็นผู้มีหนี้สินและไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มขึ้น สำหรับการเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนการศึกษาของเด็กในอนาคต

5. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสมควร

6. มีเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดเห็นที่ดีและจริงใจต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ควรเปิดเผยความจริงให้เด็กได้มีโอกาสรับทราบว่าเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งถือว่าเป็รชนเรื่องที่สำคัญมาก

7. มีเวลาทีจะให้กับเด็ก เพราะเด็กจะสามารถพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด

8. ต้องรู้วิธีอบรมเลี้ยงดูเด็กและพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 

 

โดย หลักฐานที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการผู้ขอรับเด็ก 

2.  ทะเบียนบ้านผู้ขอรับเด็ก 

3.  ใบรับรองแพทย์ผู้ขอรับเด็ก  และ  จำนวน  2 ฉบับ  ( ฉบับที่รับรองว่ามีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์

    และผลการทดสอบสภาพจิตตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา)

4.  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  หรือใบมรณบัตรของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

5.  รูปถ่ายขนาด 4.5 × 6  ซ.ม. ( 1 ½  นิ้ว คนละ  2  รูป  ( ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน ) ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น       ผู้รับรอง

6.  ผลการตรวจประวัติอาชญากรรม (ศูนย์ฯบุตรบุญธรรมจะมีหนังสือประสานสถานีตำรวจเพื่อให้พิมพ์ลายนิ้วมือ)

7.  สำเนาหลักทรัพย์ /ภาพถ่ายสภาพบ้าน / แผนการเลี้ยงดูเด็ก พร้อมผู้รับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับเด็ก

      อย่างน้อย 1  คน  พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  ( กรณีขอรับเด็กกำพร้า  )

8.  หนังสือเดินทาง / หนังสือรับรองการทำงาน  (ฉบับภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยที่ผ่านการรับรอง     การแปล ) ของผู้ขอรับเด็ก

9.  แผนที่บ้านของผู้ขอรับเด็ก

หมายเหตุ  1.  เอกสารทุกฉบับ  ขอให้นำฉบับจริงพร้อมสำเนา 1  ชุด  ยกเว้นใบรับรองแพทย์

             2.  ผู้ขอรับเด็ก   คู่สมรส  และผู้รับรองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง

 

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 18 พ.ค. 62 09:06:32

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ