รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

สอบถามอยากจะอุปการะเด็ก 1 คน (ข้าราชการท้องถิ่น)

ปัจจุบันผมอายุ 43 ปี ภรรยาอายุ 35 ปี ภรรยาสุขภาพไม่แข็งแรง มีภาวะโรคทางโลหิตจากพันธุกรรม..เม็ดเลือดแดงน้อย..ต้องรักษาตัวใน รพ.เป็นประจำ อาการรุนแรงถึงต้องให้เลือดทุกครั้ง..เพราะร่างกายมีเลือดน้อยมาก.. ...ผมเองเริ่มรับราชการเป็น ขรก.รัฐสภาสามัญ 2 ปี..ปัจจุบันย้ายมาเป็น ขรก.ท้องถิ่น ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ...ก็พิจารณาดูแล้วว่า..ไม่สามารถมีบุตรได้..จึงเริ่มมีความคิดที่อยากจะอุปการะเด็ก 1 คน ...ผมเองเคยทำงานในกรมสุขภาพจิต 6 ปี..เคยเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้แผนกจิตเวชวัยรุ่น 2 ปี และจิตเวชชุมชน 1 ปี จึงค่อนข้างเข้าใจระบบการสงเคราะห์เพราะพาผู้ป่วยไปเยี่ยมญาติประจำๆ ..จึงเรียนสอบถามขั้นตอนต่างๆไว้..หลักฐาน..หรือข้อกำหนดต่างๆ..เพื่อขอดำเนินการตามที่แจ้งไว้ครับ..ขอบคุณครับ
ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 14 พ.ค. 62 20:14:00

ความคิดเห็นที่11

เจ้าของกระทู้ ติดต่อมานะคะ จะยกให้ตั้งแต่คลอดเลย id onumact26

 

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 14 พ.ค. 62 20:14:00

ความคิดเห็นที่22

เรียน เจ้าของกระทู้
หลักฐานหรือเอกสารที่ต้องเตรียมในการขอรับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นำเอกสาร ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนาและเซนต์รับรองสำเนาทุกฉบับดังนี้
หลักฐานการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
๑.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับเด็กและคู่สมรส บิดามารดาและเด็ก
๒.ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของผู้ขอรับเด็ก บิดา มารดาเด็กหรือทะเบียนรับรองบุตร
(กรณีบิดามารดาเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
๓.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับเด็กและคู่สมรส ที่แสดงว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ และผลการตรวจสภาพจิตตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา (กรณีขอรับเด็กกำพร้าของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เนื่องจากไม่สามารถมีบุตรของตนเองจะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ ของแพทย์ผู้ตรวจสอบวินิจฉัย
ของสาเหตุการไม่มีบุตร)
๔.ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
๕.รูปถ่ายขนาด ๔.๕  ๖ เซนติเมตร คนละ ๒ รูป(ทุกคนที่เกี่ยวข้อง)
๖.สูติบัตรเด็ก
๗.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้ขอรับเด็ก คู่สมรส บิดามารดาเด็ก และเด็ก
(อายุ ๗ ปี ขึ้นไป)
๘.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
๙.ใบมรณบัตรในกรณีที่คู่สมรสของผู้ขอรับเด็กหรือบิดามารดาเด็กถึงแก่กรรม
๑๐.ผู้รับรอง ๑ คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
๑๑.เอกสารอื่นๆที่จำเป็น (แล้วแต่กรณี)
หมายเหตุ: โปรดแสดงเอกสาร ต้นฉบับพร้อมสำเนา ๑ ชุด ต่อเจ้าหน้าที่
รายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ
http://dcy.go.th/webnew/uploadchild/plc/download/file_th_20190701103042_1.pdf

                                                                                                                    คุณจุฑารัตน์ เพิ่มน้ำทิพย์
                                                                                                                          17 พ.ค. 2562
 

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 14 พ.ค. 62 20:14:00

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ