รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

ต้องการรับเด็กที่รับเลี้ยง เป็นบุตรบุญธรรม

สอบถามค่ะ

คือครอบครัวดิฉัน รับจ้างเลี้ยงเด็กค่ะ (เลี้ยงตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนแรก ปัจจุบันอายุ 3 ขวบ กว่าๆ) พ่อแม่แท้ๆเด็ก ส่งเสียเด็ก ช่วง 3 เดือนแรกที่จ้างเลี้ยง และหลังจากนั้น ก็ไม่ส่งเสีย เเละ ไม่ติดต่อมา แต่ว่าปัจจุบัน ได้ติดต่อกับทางคุณทวดแท้ๆของเด็ก คุณทวดบอกว่า ทางครอบครัวของเด็ก พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย แท้ๆของน้อง ตกลงแล้วว่า จะยกน้องให้เป็นบุตรบุญธรรมของทางครอบครัวดิฉันค่ะ ดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และเอกสารที่ต้องใช้ มีอะไรบ้าง และ สถานที่ๆ ไปดำเนินการ มีศูนย์ที่จังหวัดชลบุรี หรือไม่ 

 

ขอบคุณค่ะ

ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 14 มี.ค. 62 13:18:30

ความคิดเห็นที่11

สวัสดีคะ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ยินดีให้บริการ 
            *ยื่นเรื่องตามทะเบียนบ้านผู้ขอรับเด็ก กรณีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยื่นเรื่องที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีอยู่ต่างจังหวัดยื่นเรื่องที่พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆ การมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องมีบิดามารดา ที่แท้งจริง ยกมอบ
         

หลักฐานการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
๑.ทะเบียนบ้านผู้ขอรับเด็กและคู่สมรส บิดามารดาและเด็ก
๒.ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของผู้ขอรับเด็ก บิดา มารดาเด็กหรือทะเบียนรับรองบุตร
(กรณีบิดามารดาเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
๓.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับเด็กและคู่สมรส ที่แสดงว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ และผลการ
ตรวจสภาพจิตตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา(กรณีขอรับเด็กกำพร้าของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เนื่องจากไม่สามารถมีบุตรของตนเองจะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ ของแพทย์ผู้ตรวจสอบวินิจฉัย
ของสาเหตุการไม่มีบุตร)
๔.ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
๕.รูปถ่ายขนาด๔.๕× ๖เซนติเมตร คนละ๒รูป(ทุกคนที่เกี่ยวข้อง)
๖.สูติบัตรเด็ก
๗.บัตรประจำตัวประชาชนหรือ บัตรข้าราชการของผู้ขอรับเด็ก คู่สมรส บิดามารดาเด็ก และเด็ก
(อายุ๗ปี ขึ้นไป)
๘.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
๙.ใบมรณบัตรในกรณีที่คู่สมรสของผู้ขอรับเด็กหรือบิดามารดาเด็กถึงแก่กรรม
๑๐.ผู้รับรอง๑คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
๑๑.เอกสารอื่นๆที่จำเป็น(แล้วแต่กรณี)
หมายเหตุ: โปรดแสดงเอกสาร ต้นฉบับพร้อมสำเนา๑ชุด ต่อเจ้าหน้าที่

สามารถดูรายละเอียด ตามไฟล์แนบนี้
http://www.dcy.go.th/webnew/uploadchild/plc/download/file_th_20190701103042_1.pdf


 

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 14 มี.ค. 62 13:18:30

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ