รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

การรับหลานเป็นบุตรบุญธรรม

สวัสดีค่ะ

ดิฉันรบกวนสอบถามการรับเลี้ยงดูหลานเป็นบุตรบุญธรรมค่ะ เพื่อนดิฉันมีกิจการร้านอาหารที่ต่างประเทศ อยู่กับลูกชายหนึ่งคน ต้องการอุปการะหลานแท้ๆ ซึ่งพ่อแม่เสียชีวิตแล้วจากเมืองไทย เด็กอายุ 8 ขวบ ตอนนี้อาศัยอยู่กับญาติที่เมืองไทย ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ 

เพื่อนของดิฉันอยู่ต่างประเทศค่ะ ต้องการรับหลานมาอยู่ด้วย เพื่อให้หลานได้รับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต้องใช้เอกสาร หลักฐานอะไรบ้างค่ะ แล้วระยะเวลาในการดำเนินการจำนวนกี่วัน 

 

ขอบคุณค่ะ

 

 

 

ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่11

Plastic inflatable dolls came about in 1968, when it became legal to sell sex toys via mail. By the 1980s, they were in sex shops. With the continual development of Artificial intelligence , the level of companionship has entered a new realm where the entire landscape of sexual toys < a href=" ">https://www.sexdolls.today/ [url=https://www.sexdolls.today/]https://www.sexdolls.today/[/url]   https://www.sexdolls.today
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่22

Plastic inflatable dolls came about in 1968, when it became legal to sell car insurance via mail. By the 1980s, they were in sex shops. With the continual development of Artificial intelligence , the level of companionship has entered a new realm where the entire landscape of sexual toys car insurance[url=https://www.sexdolls.today/]https://www.sexdolls.today/[/url]   https://www.sexdolls.today
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่33

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... best10

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่44

I can recommend primarily decent and even responsible tips, as a result view it: bet365

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่55

I exploit solely premium quality products -- you will observe these individuals on: high speed internet

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่66

This is helpful, nonetheless it can be crucial so that you can check out the following website: home internet

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่77

In the past few years, the popularity of vpn downloads has steadily increased, but for obvious reasons, this growth rate will accelerate sharply by 2020 and more and more people want to work and play at home. Is free VPN the answer? And if so, where should you go?   [url=https://www.freevpndetective.com/]https://www.freevpndetective.com/[/url]      https://www.freevpndetective.com

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่88

In addition to saving money, you will also find more custom 
business checks and useful attachments. When conducting research, I ensure that safety is my top priority. Since entering your personal banking information can put pressure on you, I only trust companies that can win my trust.[url=https://www.ordercheckstoday.com/]https://www.ordercheckstoday.com/[/url]   https://www.ordercheckstoday.com/

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่99

DNA testing can improve or quickly understand your family history – through a close relative identification of the earliest ancestor. Some tests claim to reveal your “breed”, although this is a controversial and difficult subject. dna testing kits Certain services can reveal your genetic susceptibility to disease and physiological traits, from the color of your eyes to your tolerance to cilantro.[url=https://www.dnatestguides.com/]https://www.dnatestguides.com/[/url]   https://www.dnatestguides.com
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่1010

There’s no denying that Chaturbate, BongaCams, and LiveJasmin are some of the greatest cam sites of all time. They are similar in different ways.sex cam You get to see free shows and can jerk off without spending a dime. However, if you do buy a token or two, your curiosity is rewarded. Comparing free to private shows is like comparing Chaturbate to the old sex cam sites. We thought they are good until we’ve tried alternatives.   [url=https://www.livesexking.com/]https://www.livesexking.com/[/url]   https://www.livesexking.com
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่1111

best mattress 

https://www.olmattress.com
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่1212

best mattress 

https://www.olmattress.com
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่1313

Scion Staffing Los Angeles is an award-winning temporary staffing agency and executive search firm that connects leading corporations, startups, and nonprofit organizations with impeccable talent throughout the Los Angeles Metro region, all of Southern California, and nationally. temp agency los angeles

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่1414

Scion Staffing Los Angeles is an award-winning temporary staffing agency and executive search firm that connects leading corporations, startups, and nonprofit organizations with impeccable talent throughout the Los Angeles Metro region, all of Southern California, and nationally. temp agencies los angeles

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่1515

Scion Staffing Los Angeles is an award-winning temporary staffing agency and executive search firm that connects leading corporations, startups, and nonprofit organizations with impeccable talent throughout the Los Angeles Metro region, all of Southern California, and nationally. temp agencies los angeles

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่1616

Truth be told, this impacted them to think what different exercises are important for those of us who end up everywhere or have bound gear choices.  코인카지노

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่1717

Genuinely esteem this great post that you have suited us.Great site and an unfathomable subject additionally I really get astounded to scrutinize this. Its superior to normal.  코인카지노

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่1818

I just got to this surprising site in the moderately later past. I was truly gotten with the bit of advantages you have here. Tremendous thumbs up for making such splendid blog page!  먹튀검증

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่1919

Magnificent dispatch! I am to be sure getting able to over this information, is genuinely neighborly my amigo. In like manner fabulous blog here among a considerable lot of the exorbitant data you get. Save up the gainful procedure you are doing here.  먹튀검증

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่2020

I like audit destinations which get a handle on the cost of passing on the awesome supportive resource to no end out of pocket. I really loved examining your posting. Thankful to you! 카지노사이트

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่2121

Mmm.. respectable to be here in your report or advise, whatever, I notoriety I ought to besides process solid for my have site need I play some salubrious further refreshed occupied in your area.  카지노사이트

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่2222

Online personalised children’s clothing shop Lola’s Boutique
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่2323

Online personalised children’s clothing shop Lola’s Boutique
ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่2424

Unbelievable Blog! I should need to thank for the undertakings you have made in creating this post. I am believing a comparable best work from you later on too. I expected to thank you for this locales! Thankful for sharing. Inconceivable locales!  미니게임

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่2525

Awesome data! I as of late ran over your blog and have been perusing along. I figured I would leave my first remark. I don't recognize what to state aside from that I have.  미니게임

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่2626

Amazing post I should state and thankful for the information. Guideline is obviously a sticky subject. In any case, is still among the fundamental topics of our chance. I esteem your post and envision more.  다음드

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่2727

Pleasant data, profitable and astounding plan, as offer well done with smart thoughts and ideas, bunches of awesome data and motivation, both of which I require, on account of offer such an accommodating data here.  온라인카지노

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่2828

I no vulnerability regarding every single piece of it. It is an astounding site and better than anything typical give. I have to appreciative. Magnificent work! All of you complete an inconceivable blog, and have some phenomenal substance. Continue doing shocking.  메이저사이트

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่2929

I like audit destinations which get a handle on the cost of passing on the awesome supportive resource to no end out of pocket. I really loved examining your posting. Thankful to you! 검증사이트

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่3030

This is helpful, nonetheless it can be crucial so that you can check out the following website: best CBD cream for arthritis pain

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

ความคิดเห็นที่3131

สวัสดีครับ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมยินดีให้บริการครับ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ LinK นี้ครับ
หากมีข้อสงใสเพิ่มเติม กรุณา โทร : 02-306-8821 ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสำนักงานกลางการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
http://www.dcy.go.th/webnew/uploadchild/plc/download/file_th_20181605103312_1.pdf

                                                                                              ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ถูกใจ
0
โดย โพสเมื่อ 08 ส.ค. 61 01:04:51

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ