รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ Infographic โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 ก.ย. 2559

Share

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม

๒.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

๓. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ