รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ Infographic โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 ก.ย. 2559

Share

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ครอบครัวบุญธรรมและบุตรบุญธรรมได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว  สร้างความเข้าใจในพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของบุตรบุญธรรมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ลดปัญหาความขัดแย้งหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุตรบุญธรรม  อันจะทำให้ครอบครัวบุญธรรมและบุตรบุญธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  (CSR หรือ Corporate Social  Responsibility) ร่วมกัน เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และตอบแทนสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ