รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » กฏหมาย » กฎหมายทั่วไป

กฎหมายทั่วไป

เรื่อง การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในกรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรมเดิมตายและการยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของคนต่างชาติ  (Size 1.77 MB)

เรื่อง การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในกรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรมเดิมตายและการยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของคนต่างชาติ


เรื่อง การขอรับเด็กที่มีสัญชาติอื่นที่มิได้เกิดในประเทศไทยเป็นบุตรบุญธรรม  (Size 1.14 MB)

เรื่อง การขอรับเด็กที่มีสัญชาติอื่นที่มิได้เกิดในประเทศไทยเป็นบุตรบุญธรรม


บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในเรื่องการใช้อำนาจปกครอง (Size 2.09 MB)

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในเรื่องการใช้อำนาจปกครองบุตรในบันทึกหลังทะเบียนการหย่าในกรณีการหย่าโดยความยินยอม


บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการพิจารณาการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Size 642.77 KB)

เรื่อง การพิจารณาการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม


การรับเด็กซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Size 868.98 KB)

เรื่อง การรับเด็กซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นบุตรบุญธรรม


บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Size 2.59 MB)

เรื่อง คนไทยซึ่งพำนักอาศัยถาวรอยู่ต่างประเทศขอรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทย


บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Size 2.2 MB)

เรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม


เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Size 170.21 KB)

เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๒๒ และพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔)


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Size 3.06 MB)

หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Size 2.76 MB)

หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกรณีผู้ขอรับเด็กสัญชาติไทยขอรับเด็กที่มีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นบุตรบุญธรรม


คำสั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ ๓๑/๒๕๕๙ (Size 2.42 MB)

การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน


คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ ๕๒๒/๒๕๕๙ (Size 374.34 KB)

การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแแทน


ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมย์ พ.ศ.2544 (Size 2.14 MB)

การสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมย์ พ.ศ. 2544


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ