รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมด้านการวิจัยบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศและการประชุมด้านบุตรบุญธรรมกับองค์การสวัสดิภาพเด็กประเทศแคนาดา

วันที่ของกิจกรรม : 5 ก.ค. 2561

เมื่อวันที่ 5-12 กรกฎาคม 2561 นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุธรรม พร้อมนางสาวอัญชลี ด่านวิฬุหวณิช นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมด้านการวิจัยบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศและการประชุมด้านบุตรบุญธรรมกับองค์การสวัสดิภาพเด็กประเทศแคนาดา ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมทั้งสองโครงการ ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมเกิดความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับงานด้านบุตรบุญธรรมกับองค์การสวัสดิภาพเด็กที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เรียนรู้สถานการณ์การรับบุตรบุญธรรมจากนานาประเทศจากงานวิจัยต่างๆ อาทิแนวโน้มการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศในอนาคต ปัญหา อุปสรรคของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม เด็กที่เป็นบุตรบุญธรรม ทั้งนี้ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการมองภาพ การกำหนดนโยบาย แผนของการปฎิบัติงาน การบริหารงานด้านบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็กบุญธรรมและครอบครัวบุญธรรมต่อไป

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180111095833_1.jpgpic_20180111095833_2.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ