รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

โครงการ “สานสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม จิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

วันที่ของกิจกรรม : 23 เม.ย. 2559

ด้วยศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม มีภารกิจในการติดตามและประเมินผลการเลี้ยงดูเด็กหลังการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และสร้างเครือข่ายครอบครัวบุญธรรม ดังนั้น การจัดโครงการ “สานสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม จิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน และ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ประกอบด้วย ครอบครัวบุญธรรมและบุตรบุญธรรม จำนวน ๔๐ ครอบครัว รวม ๑๒๐ คน พร้อมด้วยวิทยากร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันภายในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวบุญธรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมร่วมกัน สร้างเครือข่ายครอบครัวบุญธรรมให้เข้มแข็ง และเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (CSR) ร่วมกันกับศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำเนินงานและกิจกรรม ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20160905194726_1.JPGpic_20160905194726_2.JPGpic_20160905194727_3.JPGpic_20160905194727_4.JPGpic_20160905194727_5.JPGpic_20160905194728_6.JPGpic_20160905194728_7.JPGpic_20160905194729_8.JPGpic_20160905194729_9.JPGpic_20160905194729_10.JPGpic_20160905194730_11.JPGpic_20160905194730_12.JPGpic_20160905194731_13.JPGpic_20160905194731_14.JPGpic_20160905194731_15.JPGpic_20160905194731_16.JPGpic_20160905194731_17.JPGpic_20160905194731_18.JPGpic_20160905194732_19.JPGpic_20160905194732_20.JPGpic_20160905194732_21.JPGpic_20160905194732_22.JPGpic_20160905194733_23.JPGpic_20160905194733_24.JPGpic_20160905194733_25.JPGpic_20160905194733_26.JPGpic_20160905194734_27.JPGpic_20160905194734_28.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ