รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

          "เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน"

พันธกิจ :

     1. พัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและผลักดันนโยบายยุทธศาสตร์กลไก มาตรการในการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ

     2. ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม การให้คําปรึกษาแนะนําการฝึกอบรม และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินการของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

     3. ดําเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและยากลําบากหรือในพื้นที่ที่จําเป็นต้องให้การดูแลเป็นกรณีเฉพาะ รวมถึงเด็กและเยาวชนและครอบครัวที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

     4. บริหารจัดการกองทุนคุ้มครองเด็ก

     5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายหอพัก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พันธกรณี ความตกลง ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตลอดจนการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

     6. กําหนดมาตรการและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิแก้ไขปัญหา และการส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา

     7. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

     8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว

 

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ