รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ยุทธศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์:

     1. การพัฒนานโยบายด้านเด็กและเยาวชนเชิงรุก

     2. การเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย

     3. การเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม

     4. การเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย

     5. การบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น

     6. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์การให้มีสมรรถนะสูงตามแผนกลยุทธ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    เกี่ยวกับเรา
    กฏหมาย ระเบียบ
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    บริการ