รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ภารกิจ

ภารกิจ

1. พัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก มาตรการในการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ

2. ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม การให้คำปรึกษา แนะนำ การฝึกอบรม และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและยากลำบากหรือในพื้นที่ที่จำเป็นต้องให้การดูแลเป็นกรณีเฉพาะ รวมถึงเด็กและเยาวชนและครอบครัวที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

4. บริหารจัดการกองทุนคุ้มครองเด็ก

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายหอพัก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พันธกรณี ความตกลง ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

6. กำหนดมาตรการและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ แก้ไขปัญหา และการส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา

7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว

9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ