รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกอง
 
นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวปราณีต  คงอิ่ม  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก 
นางนันทา  ไวคกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
นางวัฒนา  มังคะดานะรา  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
นางเธียรทอง  ประสานพาณิช 
ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง 
นางสาวบุษฬาพอน  ต่างใจ  

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว

 
     
 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ