รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ทำเนียบผู้บริหาร

นางนันทา ไวคกุล
ผู้อำนวยการกอง
 
นางอวยพร โรจน์นิติพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก 
นางสุชาดา เก่งสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
นางเธียรทอง  ประสานพาณิช 
ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง 
นางวัฒนา  มังคะดานะรา  

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว

  นายโอภาส  ภูครองนาค  
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ