รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์


Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/opt/plesk/php/5.2/share/pear/_webheader.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/dcy.go.th/:/tmp/) in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/subsitesource/history.php on line 8
หน้าแรก » ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

องคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก มาตรการในการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม การให้คําปรึกษา แนะนํา การฝึกอบรม และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินการของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและยากลําบากหรือในพื้นที่ที่จําเป็นต้องให้การดูแลเป็นกรณีเฉพาะ รวมถึงเด็กและเยาวชน และครอบครัวที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

 (๔) บริหารจัดการกองทุนคุ้มครองเด็ก

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายหอพัก และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พันธกรณี ความตกลง ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรม เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 (๖) กําหนดมาตรการและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาแก่เด็กและ เยาวชนที่ประสบปัญหาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ แก้ไขปัญหา และการส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา

 (๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และงานเลขานุการ ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

(๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการดําเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


    Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/opt/plesk/php/5.2/share/pear/_webfooter.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/dcy.go.th/:/tmp/) in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/subsitesource/history.php on line 89
    เกี่ยวกับเรา
    กฏหมาย ระเบียบ
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    บริการ