รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559  ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานเลขานุการกรม

(2) กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

(3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

(4) กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

(5) ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    เกี่ยวกับเรา
    กฏหมาย ระเบียบ
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    บริการ