รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา

คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา

คู่มือปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกัน การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กในภาวะเสี่ยงและเป็นเหยื่อจากการละเมิด ละเลยทอดทิ้ง แสวงหาผลประโยชน์ และความรุนแรง (ฉบับร่าง) (Size 965.62 KB)

คู่มือนี้ถูกปรับปรุงจาก “คู่มือปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กในภาวะเสี่ยงและเป็นเหยื่อจากการละเมิด ละเลยทอดทิ้ง แสวงประโยชน์และความรุนแรง” พ.ศ.2551 โดยเป็ นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยโดยการพิจารณาร่วมกันของผู้แทนจากหน่วยราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในรูปของการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนบรรลุถึงข้อตกลงในด้านบทบาทหน้าที่และระเบียบปฏิบัติร่วมกัน ในอันที่จะสร้างหลักประกันในการด าเนินงานช่วยเหลือเด็ก ผู้ตกเป็นเหยื่อของการละเมิด ละเลยทอดทงิ้ แสวงประโยชน์และความรุนแรง


แนวทางการปฏิบัติงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (Size 5.54 MB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ