i-Service  ขออนุญาตจัดตั้ง/ต่ออายุของสถานรองรับเด็กเอกชน/สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

1. เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กตามรายการที่ 15 

2. ในกรณีที่สถานรับเลี้ยงเด็กตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำหรับจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

3. เมื่อได้รับคำขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานตามข้อ 1 และอาคาร สถานที่่ที่ขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด

4. หากคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน อาคาร สถานที่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้รับคำขอออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก หากตรวจสอบว่ามีข้อใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้รับคำขอดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้รับคำขอกำหนดให้ผู้รับคำขอสั่งไม่อนุญาต

5. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต

หมายเหตุ

- กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

- เจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

- ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ทั้งนี้จะส่งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2549
  2. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. 2548

ลำดับ สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารดรุณวิถี ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
3 เบอร์โทรศัพท์
02 306 8934

ระยะเวลาดำเนินการรวม 111 วันทำการ

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1 การตรวจสอบเอกสาร
รับคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
1 วันทำการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (หน่วยงานส่วนกลาง)
2 การพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนินงาน พื้นที่ใช้สอยของอาคารที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
1.ระยะเวลาขั้นตอนการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง 30 วัน 2. ระยะเวลาที่ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข 60วัน
90 วันทำการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (หน่วยงานส่วนกลาง)
3 การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ดำเนินการขออนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและแจ้งผลการอนุญาต
20 วันทำการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (หน่วยงานส่วนกลาง)

ลำดับ ชื่อเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร ขนาดไฟล์
1
บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง (หน่วยงานส่วนกลาง)
2
สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
3
หนังสือเดินทาง ( สำเนา 1 ฉบับ ) รายการเอกสารยืนยันตัวตนสำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญาต , ผู้ดำเนินกิจการ,ผู้ดำเนินกิจการแทน,ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลีี้ยง) ผู้ประกอบอาหาร และผู้แทนนิติบุคคล (กรณีจัดตั้งในฐานะนิติบุคคล)พร้อมนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล กองหนังสือเดินทาง
4
ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ( สำเนา 1 ฉบับ ) รายการเอกสารยืนยันตัวตนสำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญาต , ผู้ดำเนินกิจการ,ผู้ดำเนินกิจการแทน,ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลีี้ยง) ผู้ประกอบอาหาร และผู้แทนนิติบุคคล (กรณีจัดตั้งในฐานะนิติบุคคล)พร้อมนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
5
หนังสือรับรองนิติบุคคล ( สำเนา 1 ฉบับ ) รายการเอกสารยืนยันตัวตนสำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญาต , ผู้ดำเนินกิจการ,ผู้ดำเนินกิจการแทน,ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลีี้ยง) ผู้ประกอบอาหาร และผู้แทนนิติบุคคล (กรณีจัดตั้งในฐานะนิติบุคคล)พร้อมนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ (หน่วยงานส่วนกลาง)
6
ทะเบียนสมรส ( สำเนา 1 ฉบับ ) รายการเอกสารยืนยันตัวตนสำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญาต , ผู้ดำเนินกิจการ,ผู้ดำเนินกิจการแทน,ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลีี้ยง) ผู้ประกอบอาหาร และผู้แทนนิติบุคคล (กรณีจัดตั้งในฐานะนิติบุคคล) พร้อมนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
7
ใบอนุญาตการทำงานในประเทศ ( สำเนา 1 ฉบับ ) รายการเอกสารยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่มิได้มีสัญชาติไทยของ ผู้ขอรับใบอนุญาต, ผู้ดำเนินกิจการ,ผู้ดำเนินกิจการแทน,ผู้ดูแลเด็ก (พี่เลีี้ยง) ผู้ประกอบอาหาร และผู้แทนนิติบุคคล (กรณีจัดตั้งในฐานะนิติบุคคล) พร้อมนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
8
สำเนาวุฒิการศึกษาของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินกิจการและผู้ดำเนินกิจการแทน ( สำเนา 1 ฉบับ ) - กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินกิจการ ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอย่างน้อยหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกำหนด - กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต ไม่เป็นผู้ดำเนินกิจการ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่เป็นผู้ดำเนินกิจการ สามารถแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการแทน โดยผู้ดำเนินกิจการแทน มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอย่างน้อยหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกำหนด พร้อมนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
กระทรวงศีกษาธิการ (หน่วยงานส่วนกลาง)
9
- สำเนาวุฒิการศึกษาผู้เลี้ยงดูเด็ก (พี่เลี้ยง) ( สำเนา 1 ฉบับ ) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และต้องจบการศึกษาภาคบังคับ พร้อมนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
กระทรวงศีกษาธิการ (หน่วยงานส่วนกลาง)
10
- สำเนาวุฒิการศึกษาผู้ประกอบอาหาร ( สำเนา 1 ฉบับ ) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และจบการศึกษาภาคบังคับมีความรู้และประสบการณ์เรื่องโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
11
ใบรับรองแพทย์พร้อมผล x – ray ปอด ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) ของผู้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินกิจการ หรือผู้ดำเนินกิจการแทน ผู้เลี้ยงดูเด็ก (พี่เลี้ยง) และผู้ประกอบอาหาร
ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
12
รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน 3 รูป ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ดำเนินกิจการ หรือผู้ดำเนินกิจการแทน พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ประกอบอาหาร
ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
13
สำเนาหนังสือการจัดตั้งองค์กร ( สำเนา 1 ฉบับ ) ในกรณีที่ผู้ขอมีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์ ฯลฯที่ระบุวัตถุประสงค์การดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กพร้อมนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
14
หลักฐานการมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคลและผู้ดำเนินกิจการแทน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) ในกรณีที่ผู้ขอมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
15
หลักฐานของผู้แทนนิติบุคคล ผู้ดำเนินกิจการแทน ผู้เลี้ยงดูเด็ก (พี่เลี้ยง)และผู้ประกอบอาหาร ( สำเนา 1 ฉบับ ) ประกอบด้วย สำเนาวุฒิการศึกษา ของ - ผู้แทนนิติบุคคล มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ - ผู้ดำเนินกิจการแทน มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัยหรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอย่างน้อยหนึ่งปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงกำหนด - ผู้เลี้ยงดูเด็ก (พี่เลี้ยง) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และต้องจบการศึกษาภาคบังคับ - ผู้ประกอบอาหาร มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และต้องจบการศึกษาภาคบังคับ ใบรับรองแพทย์พร้อมผล x – ray ปอด ของผู้ดำเนินกิจการแทน ผู้เลี้ยงดูเด็ก (พี่เลี้ยง) และ ผู้ประกอบอาหาร
ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
16
เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่และอาคารที่จะขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ในกรณีที่สถานที่หรืออาคารเป็นของผู้อื่น ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแสดงว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่หรืออาคารด้วย ( สำเนา 1 ฉบับ ) พร้อมนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
17
แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็ก ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )
ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
18
แบบแปลนแผนผังอาคารภายในสถานรับเลี้ยงเด็ก พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สอยอาคารและห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )
ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
19
ระเบียบหรือข้อบังคับการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก ( ฉบับจริง 1 ฉบับ )
ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
20
ภาพถ่ายการใช้สอยอาคาร และห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ทั้งภายนอกและภายใน ( ฉบับจริง 1 ฉบับ ) ภายนอกอาคาร ประกอบด้วย - ภาพด้านหน้าอาคาร ทางเข้า – ทางออก - ป้ายชื่อสถานรับเลี้ยงเด็ก - ที่เล่นในร่ม สนามเด็กเล่นในกรณีที่ตั้งบนพื้นซีเมนต์ต้องมีวัสดุกันกระแทก - สมุดเซ็นรับ – ส่ง ในแต่ละวัน - มุมผู้ปกครอง - เสาธงชาติ/ธงชาติ - ชั้นวางรองเท้าเด็ก พร้อมติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ ภายในอาคาร ประกอบด้วย - พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลปัจจุบัน ธงชาติไทย - ตารางกิจกรรมประจำวันและรายการอาหารประจำวัน - ชั้นวางกระเป๋าเด็กพร้อม ติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ - บอร์ดสมาชิกเด็ก - ป้ายชื่อหน้าห้องทุกห้อง พร้อมระบุอายุเด็กทุกห้อง - ห้องพัฒนาการเด็กจัดเป็นมุมประสบการณ์ต่างๆ - ห้องนอนเด็กพร้อมติดมุ้งลวด - ห้องรับประทานอาหารพร้อมภาชนะเครื่องใช้ (เป็นถาดหลุมเมลามีนไม่มีลวดลายหรือถาดหลุม สแตนเลส ช้อนส้อมเมลามีนสำหรับเด็ก) - ห้องพักเด็กป่วยพร้อมเตียง ที่นอน ตู้ยา และยาสำหรับเด็ก - เครื่องชั่งน้ำหนัก- ที่วัดส่วนสูง

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
1 ค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญญาติจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื่นฟู พ.ศ. 2549
100.00 บาท
2 ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญญาติจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื่นฟู พ.ศ. 2549
200.00 บาท

1 ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH