รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5954 รายการ
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563
นการประชุมทบทวนบทบาทและบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลชาวโรฮีนจา
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมทบทวนบทบาทและบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลชาวโรฮีนจา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัด มาตรการ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัด มาตรการ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 ณ โรงแรมอีสติน
การอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธงชัย มูลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) เป็นประธานเปิดการอบรมการใ

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
กรภัทร์ เกิดพันธุ์ (นนน) เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ประจำปี 2563
ทุกอย่างที่เราทำในวันนี้มันดีอยู่แล้ว แต่มันดีได้มากกว่านี้อีก กรภัทร์ เกิดพันธุ์ (นนน) เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวช
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
การประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน
การประกวดกิจกรรมโครงดารลมหายใจไร้มลทิน
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานเลขานุการกรม

“การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาเด็กปฐมวัย”

"background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:

หารือ เรื่องแนวทางการจัดทำข้อมูลเด็กดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กรมอนามัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานหารือ เรื่องแนวทางการจัดทำข้อมูลเด็กดิ

การเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธา

การประชุมคณะทำงานเตรียมการพิธีเปิดวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563
การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
พิธีเปิดการประชุมรับความฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมนูโวซิตี้ ซอยสามเสน 2 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ