รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5954 รายการ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วย
พิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกร

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  พันเอกชาติชาย ถนอมกุลบุตร สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ (เสนาธิการ 904) เป็นประธานการประชุมเพื่อเต

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวอุไร  เล็กน้อย  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองก

การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศาลาแดง ชั้น 12 โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็

“การนำเสนอผลการศึกษาทบทวนและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องช่องนนทรี ชั้น 12 โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมก

การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องศาลาแดง ชั้น 12 โรง
การประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาทบทวนและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาทบทวนและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ ห้องช่องนนทรี ชั้น 12
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
การประชุมทบทวนบทบาทและบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลชาวโรฮีนจา

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมทบทวนบทบาทและบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้

เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563
เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 สถานที่ โรงเเรม การ์เด้นส์
ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน #20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ #35ปีวันเยาวชนแห่งชาติ #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ก
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัด มาตรการ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประช

อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำขององค์กรด้านเด็กแล

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป

เกษม ศรีสมบูรณ์ (เต๋า ภูศิลป์) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ประจำปี 2563
เกษม ศรีสมบูรณ์ (เต๋า ภูศิลป์) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ประจำปี 2563

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ