รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5847 รายการ
กิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” 
ปล่อยปลา ปลูกผัก กับเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน

นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” ปล่อยปลา ปลูกผัก กับเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” ปล่อยปลา ปลูกผัก กับเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพการวางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013”

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดการประชุมเช

อดย.เยี่ยมชม "โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กโต เตรียมคืนสู่สังคม มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัด" หรือ “ศูนย์วิถีพึ่งตนเอง”

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้อำนวยการกองส่ง

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเย

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๓
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กร สำหรับผู้นำยุคใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน(นางสาวอุไร เล็กน้อย)​เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติรา

แนวปฎิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19
แนวปฎิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอายุ 13 ปี ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง รพสต.ห้วยศิลา ผู้ใหญ่บ้าน เจ