รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 – 30 เมษายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3-4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 9 มี.ค. 2564 190

Share

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3-4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 6,299,300.- บาท(หกล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือทางอีเมลล์ anupong.c@dcy.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02 354 7484 -5 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ