รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” ปล่อยปลา ปลูกผัก กับเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 ส.ค. 2563 75

Share

นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” 
ปล่อยปลา ปลูกผัก กับเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด    จังหวัดนนทบุรี เวลา 09.30 น. นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกฝังการทำความดี มีจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์ 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพ และการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมไปถึงการอุปการะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ประสบปัญหาทางสังคม หรือครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม โดยขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความสามารถและความถนัดจนถึงระดับสูงสุด มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ กีฬา ดนตรี ศิลปะ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวางรากฐานให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกด้านตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้ในอนาคต  
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง
การพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจให้การรับอุปการะเด็กชายอายุระหว่าง 6 - 18 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ประสบปัญหาสังคม ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะจำนวน 265 คน มีอายุระหว่าง 6 - 10 ปี จำนวน 90 คน อายุระหว่าง 10 - 14 ปี จำนวน 65 คน และอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 110 คน กำลังศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา จำนวน 142 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 49 คน ระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 24 คน
การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการทำความดี มีจิตอาสาให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์ กิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีและภริยา มอบถุงปันสุข (สิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน) ให้กับตัวแทนเด็กในสถานสงเคราะห์  การนำเสนอปัญหาที่อยากให้รัฐบาลช่วยดูแลจากตัวแทนเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันระหว่าง นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ ปล่อยปลา ปลูกพืชผักสวนครัว และเพาะเห็ด

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ