รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

มูลนิธิเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส เปิดรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 ม.ค. 2563

Share

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับรางวัลแห่งเจ้าหญิงอัสตูเรียส ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ผู้ที่ได้รับรางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียสจะได้รับมอบเหรียญรางวัล ชิ้นงานประติมากรรม ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ ยูโร โดยเงื่อนไขการเสนอรายชื่อมีดังนี้

                        ๑. บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่มีผลงานที่โดดเด่นระดับสากลในสาขาต่าง ๆ ๘ สาขา ได้แก่ (๑) ศิลปะ (๒) วรรณคดี (๓) การสื่อสารและมนุษยศาสตร์ (๔) สังคมศาสตร์ (๕) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (๖) ความร่วมมือระหว่างประเทศ (๗) การปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมสันติภาพและเสรีภาพ (๘) การกีฬา จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุในระเบียบการเสนอชื่อและการตัดสินผู้ได้รับรางวัล

                                     ๑.๑ ด้านสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสาขาประวัติศาสตร์ กฎหมาย ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา จริยศาสตร์ ปรัชญา ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์หรือมานุษยวิทยา รวมถึงสาขาวิชาที่สอดคล้องกับแต่ละสาขาเหล่านี้

                      ๑.๒ ด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมสันติภาพและเสรีภาพ มุ่งเน้นการตระหนักถึงการทำงานเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสันติภาพ เสรีภาพ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน มรดกโลก และความก้าวหน้าของมนุษยชาติ

                   ๒. ผู้สมัครทุกประเภทจะต้องได้รับการรับรองจากบุคคล หรือหน่วยงานที่มูลนิธิฯ รับรอง เช่น บุคคลที่เคยรับรางวัลมาก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตสเปนในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในสเปน

          ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบให้กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิเจ้าหญิง
อัสตูเรียสที่ http://www.fpa.es.en/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ