รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ผลการประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชานแดนใต้ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 20 ม.ค. 2563 56

Share

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมศิลปะ
ให้กับเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยกำหนดให้เด็กในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยแบ่งประเภทการสมัครเป็น ๔ กลุ่ม คือ ระดับอายุ ๖ - ๙ ปี ระดับอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี และระดับอายุ ๑๗ - ๑๘ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะ ตลอดจนสามารถผลิตผลงานส่งเข้าประกวดเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ทั้งนี้ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับรางวัลการประกวด จำนวนรุ่นละ ๑๓ รางวัล แบ่งเป็น รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลที่ ๒ จำนวน ๒ รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน ๑๐ รางวัล 
รวมทั้งสิ้น ๕๒ รางวัล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ