รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

แถลงข่าวงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ของข่าว : 9 ก.ย. 2562

Share

พม. เตรียมมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้บริหารกระทรวง พม. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ เด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยงานวันเยาวชนแห่งชาติ จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา” เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนทุกคนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง อันเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ