รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงน้ำฝน จันดาเพ็ง ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 13 พ.ค. 2562

Share

เด็กหญิงน้ำฝน จันดาเพ็ง เกิดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๔ ปี ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๗ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาววดี สิทธิรักษ์
ส่วนบิดาเด็กชื่อนายสุชาติ จันดาเพ็ง เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยสถานสงเคราะห์เด็กชาย
บ้านศรีธรรมราช สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีอาการทางจิต เลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม บิดาเด็กต้องการประกอบอาชีพ ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้
หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕
หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ