รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การสัมมนาบทเรียนจากบอลโลกสู่การพัฒนากลไกป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในระยะยาว

วันที่ของข่าว : 2 พ.ย. 2561 64

Share

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการด้านเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาบทเรียนจากบอลโลกสู่การพัฒนากลไกป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในระยะยาว และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ตัวแทน 11 หน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 โดยมีดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงาน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะและรวบรวมข้อเสนอจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนากฎหมายและมาตรการในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ และบูรณาการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยให้เอื้อต่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ