รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ.2561 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 ส.ค. 2561 90

Share

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ.2561และบรรยายพิเศษ ณ.โรงแรมปริ๊นส์ตั๊น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความตระหนักในเรื่องการสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางกรมกิจการเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานครฯ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ      ผู้แทนยูนิเซฟ ทีดีอาร์ไอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 175 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ