รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ของข่าว : 26 ก.ค. 2561

Share

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2561 วงเงินงบประมาณ 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 กำหนดยื่่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ