รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ของข่าว : 4 ก.ค. 2561

Share

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สู่ความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 
วงเงินงบประมาณ 3,502,000 (สามล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ