รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในหัวข้อ

วันที่ของข่าว : 21 พ.ค. 2561

Share

ด้วยกรมกิจการเด็กแและเยาวชน โดยกองคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อสารสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในหัวข้อ "คิดจะรัก มัน(ส์)ต้องรู้" โดยการสื่อสารรณรงค์ใน 3 รูปแบบได้แก่ สื่อกระจายเสียง สื่อออนไลน์และสื่อพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสื่อสารสังคมในเห็นถึงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสื่อสาร รณรงค์ ป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับพื้นที่ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ