รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน : ทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

วันที่ของข่าว : 10 พ.ค. 2561 93

Share

   วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน : ทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 256  ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านทักษะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี  โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา   ให้เข้ารับทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน จำนวน 42 คน จาก 30 ทุน  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  ประเภทบุคคล จำนวน 27 ทุน  และประเภทกลุ่ม จำนวน 3 ทุน และในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมประมาณ ซันซื่อ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนาเป็นประธานพิธีปิดและมอบทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ การออมเงิน บริหารจัดการเงินทุน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การพัฒนาจิตด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และนำไปปรับใช้ ในอาชีพ เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง นอกจากนั้น ยังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติจริง โดยการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ต่อการประกอบอาชีพต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ