รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศแผนการจัดชื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมฯ

วันที่ของข่าว : 9 พ.ค. 2561

Share

ประกาศแผนการจัดจ้าง โครงการ จัดจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก 
วงเงิน งปม. 1,545,600 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ