รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

“องค์กร ดย.โปร่งใส”

วันที่ของข่าว : 14 มี.ค. 2561

Share

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลและบรรยายพิเศษเรื่อง “องค์กร ดย.โปร่งใส” ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในการเป็นแกนนำและต้นแบบการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก รวมทั้งสิ้น 147 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ