รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ของข่าว : 31 ม.ค. 2561

Share

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธาน  และนายวิทัศน์  เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นเลขานุการ

สรุปมติการประชุม ดังนี้ 
1.ผลักดันและพัฒนาศักยภาพให้สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้นำในเวทีระดับอาเซียน และสนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ทุกพื้นที่
2. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนฯ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
4. ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ 

คลังภาพ (Gallery)
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2561
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ