รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายศิรวิทย์ ทาเอื้อ

วันที่ของข่าว : 31 ม.ค. 2561

Share

เกิดวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ อายุประมาณ ๖ ปี ๑ เดือน เข้ารับ การสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ (ขณะนั้น) สาเหตุเนื่องจากบิดาเสียชีวิต เด็กถูกบิดาเลี้ยงทำ ร้ายร่างกาย มารดาไม่สามารถให้การเลี้ยงดูเด็กได้ ประสงค์ฝากบุตรไว้ในสถานสงเคราะห์ฯ เป็นการชั่วคราว ปัจจุบันมารดาเด็กขาดการ ติดต่อเป็นระยะเวลานาน ข้อมูลปรากฏมารดาชื่อ นางสาวศิริรัตน์ ทาเอื้อ อายุ ๓๘ ปี ที่อยู่ ๑๐ ม.๑๐
ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖
, ๐๒-๕๗๗๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ