รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงอรวรรณ ผ่อนกลาง

วันที่ของข่าว : 14 พ.ย. 2560

Share

เกิดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ อายุแรกรับ ๕ เดือน เข้ารับ
การสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดร้อยเอ็ด บิดาชื่อนายเอกชัย กอเดช อายุ ๒๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๘/๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มารดาชื่อนางสาวอุมาพร ผ่อนกลาง อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๘ /๑
ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สาเหตุเนื่องจากเด็กอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มารดาติดสารระเหยและติดสุรา
ไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ และไม่สามารถติดต่อ
นายเอกชัยฯ บิดาของเด็กได้ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

๒๘๓ ม.๑๓ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทร. ๐๔ ๓๒๓ ๗๓๓๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ