รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงโชติกา ยิ้มเกตุ

วันที่ของข่าว : 28 พ.ย. 2560

Share

เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ อายุแรกรับ ๑๑ ปี ๓ เดือน นำส่งโดยมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว มารดาเด็กชื่อนางสาวรุ่งฤดี  ยิ้มเกตุ บิดาเด็กชื่อนายประเสริฐ แสนฟ้างำ สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กเสียชีวิต ส่วนบิดาเด็กไม่แสดงความรับความผิดชอบใด ๆ และไม่สามารถติดต่อได้ จึงให้เด็กอยู่กับยายแต่ยายไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ จึงประสงค์ฝากเด็กไว้ชั่วคราว ต่อมายายเด็กเสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อติดตามเยี่ยมบ้านเด็ก ญาติเด็กปฏิเสธการรับเด็กกลับไปอุปการะ และปัจจุบันไม่สามารถติดตามบิดาเด็กได้ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับเด็กเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ โทรศัพท์ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๑ หรือ ๐๕ ๓๑๒ ๑๑๖๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ