รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560

วันที่ของข่าว : 26 ก.ค. 2560 57

Share

 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธานในการประชุม และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้วเป็นรองประธาน โดยมีอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายวิทัศน์ เตชะบุญ เป็นเลขานุการ ทั้งนี้มติที่ประชุมเห็นชอบ มอบหมายให้ มท. ร่วมกับ พม. ดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ดังนี้วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ระดับตำบล/เทศบาล วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอ/เขต วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ