รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

1 มี.ค. 2563 : รมว.พม. เป็นประธานในการประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 18

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 18

25 ก.พ. 2563 : Unicef ร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ และรัฐบาลไทย จัดประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์ (ASEAN Regional Forum on Child Online Protection)

Unicef ร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ และรัฐบาลไทย จัดประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์ (ASEAN Regional Forum on Child Online Protection)

24 ก.พ. 2563 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กในสถานรองรับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กในสถานรองรับ

19 ก.พ. 2563 : คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,056 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข่าวเด่น

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลางให้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2,056 ล้านบาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง จะสามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์2563

6 ก.พ. 2563 : เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรอบการจ่ายเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้ ข่าวเด่น

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรอบการจ่ายเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกระทรวง อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินอื่น เพื่อมาจ่ายให้ก่อน หากมีความคืบหน้าประการใด จะรีบแจ้งโดยเร็ว

3 ก.พ. 2563 : นายกรัฐมนตรี มอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับเด็กที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่ เกียรติบัตร และโอวาทกับเด็กและเยาวชนที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหาร พม. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอนุกูล ปีดแก้ว นางเทพวัลย์ ภรณวลัยรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมงานด้วย

3 ก.พ. 2563 : นายกรัฐมนตรี มอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับเด็กที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายกรัฐมนตรี มอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับเด็กที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

30 ม.ค. 2563 : ถอดบทเรียนเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก และจัดทำรายงานประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก และจัดทำรายงานประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 ม.ค. 2563 : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ด้านการออกกำลังกายและด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานรองรับ

เช้าวันนี้ 29 ม.ค. 63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ด้านการออกกำลังกายและด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานรองรับ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท

29 ม.ค. 2563 : เสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานการทำงานร่วมกัน : One Team One Heart One Home

วันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค.63 เวลา 15.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานการทำงานร่วมกัน : One Team One Heart One Home เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างบุคลากรในหน่วยงานของ พม. โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ อาคารสปอร์ตคอมแพค ภายในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

28 ม.ค. 2563 : ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 52 ราย

ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 52 ราย เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับรางวัลโล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 320,000 บาท ซึ่งมอบโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

27 ม.ค. 2563 : การจัดทำผลงานเสนอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

เช้าวันที่ 27 ม.ค.63 เวลา 8.30 น. ณ รร.ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง กทม. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเสนอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ และสามารถเขียนเสนอขอรับรางวัลได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

27 ม.ค. 2563 : ขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

22 ม.ค. 2563 : ดย. ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดพิธีมอบรางวัล แก่เด็กที่ได้รับรางวัลการประกวด โครงการ

ดย. ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดพิธีมอบรางวัล แก่เด็กที่ได้รับรางวัลการประกวด โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน"

21 ม.ค. 2563 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนได้อย่างมืออาชีพ มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน และสามารถขับเคลื่อนการทำงาน ขององค์กรด้านเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ