รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ต.ค. 2561 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีจะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นจะต้องใช้ในราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ ๒๑๔ และข้อ ๒๑๕ สามารถรับรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ที่จะขายทอดได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ๒๓๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๖-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.ณ บพด.จังหวัดปราจีนบุรี

8 ต.ค. 2561 : ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Asean+3 youth socia business summit 2018

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Asean+3 youth socia business summit 2018

8 ต.ค. 2561 : การสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

การสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

5 ต.ค. 2561 : แจ้งเลือนประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Asean+3 youth socia business summit 2018

แจ้งเลือนประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Asean+3 youth socia business summit 2018 เป็นวันที่ 8 ตุลาคม 2561

4 ต.ค. 2561 : โครงการลมหายใจไร้มลทิน ข่าวเด่น

โครงการลมหายใจไร้มลทิน

28 ก.ย. 2561 : Asean+3 youth socia business summit 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย

Asean+3 youth socia business summit 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย

5 ก.ย. 2561 : ขายทอดตลาดพัสดชำรุด เสือมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ขายทอดตลาดพัสดชำรุด เสือมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

16 ส.ค. 2561 : แจ้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน

ผู้นะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอคซิด ดิจิตอล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,460,000 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

9 ส.ค. 2561 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ผลการตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ผลการตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

8 ส.ค. 2561 : หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ข่าวเด่น

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ

26 ก.ค. 2561 : ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2561 วงเงินงบประมาณ 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 กำหนดยื่่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.

25 ก.ค. 2561 : กองทุนคุ้มครองเด็ก ข่าวเด่น

กองทุนคุ้มครองเด็ก

25 ก.ค. 2561 : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ข่าวเด่น

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

23 ก.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวเด่น

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 (ส่วนกลาง) - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 (ส่วนภูมิภาค)

19 ก.ค. 2561 : ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ข่าวเด่น

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ข้อมูลการติดต่อประสานงาน "เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กสส." โทร. 0 2306 8925, 02306 8903


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ