รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

18 ธ.ค. 2560 : นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการ รับรู้ ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์โครงการและแนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณโรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

7 ธ.ค. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนปฏิบัติการเด็กเร่ร่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนปฏิบัติการเด็กเร่ร่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช กรุงเทพฯ

15 พ.ย. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว และการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ

5 พ.ย. 2560 : ค่ายผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

ค่ายผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

4 พ.ย. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็ก: เด็กปฐมวัยก้าวไกล สู่ประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 1

นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็ก: เด็กปฐมวัยก้าวไกล สู่ประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

3 พ.ย. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุและการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่3

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุและการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่3 ณ.โรงแรมปริ๊นตั้น กรุงเทพฯ

12 ต.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม301 ชั้น3 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

19 ก.ย. 2560 : จิตอาสา พม.เพื่อพ่อหลวง

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

18 ก.ย. 2560 : “รวมพลคนยอดเพชร” ประจำปี2560 (ALL STARS KID TALENTS 2017) ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมพลคนยอดเพชร” ประจำปี2560 (ALL STARS KID TALENTS 2017) พร้อมมอบทุนการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กในสถานรองรับที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ และด้านอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 51 ราย ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารกรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1 ก.ย. 2560 : งาน KM DAY ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน KM DAY ประจำปี 2560 ณ.หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

30 ส.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 6/2560

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 6/2560 ณ.ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

28 ส.ค. 2560 : งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0”

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “พลังชุมชน สร้างคนสร้างชาติ” งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0” ณโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 450 คน

23 ส.ค. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลถอดบทเรียนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ข่าวเด่น

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลถอดบทเรียนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดและกรุงเทพฯ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

9 ส.ค. 2560 : ประชุมโครงการถอดบทเรียนการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมโครงการถอดบทเรียนการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมมอบโล่ผู้ชนะการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ประจำปี 2560 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ

26 ก.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ