รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

2 พ.ย. 2561 : การสัมมนาบทเรียนจากบอลโลกสู่การพัฒนากลไกป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในระยะยาว

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการด้านเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาบทเรียนจากบอลโลกสู่การพัฒนากลไกป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในระยะยาว และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ตัวแทน 11 หน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 โดยมีดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวปิดการสัมมนาในครั้งนี้

29 ต.ค. 2561 : (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ข่วงคุ้มครองละอ่อนเจียงคำสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อออนไลน์” ภายใต้แนวคิด “กิ๋นข้าวแลงแยงผลงานละอ่อนเจียงคำ” พร้อมรับประทานอาหาร (ขันโตก) และรับชมการแสดงผลงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา

19 ต.ค. 2561 : เวทีสรรค์เสวนา : โลกดิจิทัลสำหรับเด็ก ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.35 น. ณ ห้องประชุมรับรอง อาคารัฐสภา2 นายวัลลภ ตังคนานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเวทีสรรค์เสวนา : โลกดิจิทัลสำหรับเด็ก โดยมีนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนเด็กและร่วมเสวนานโยบายด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้แทนเด็ก 30 คน จากกิจกรรมเวทีวาทะเด็ก: โลกดิจิทัล 2018

11 ต.ค. 2561 : (รมว.พม.) ตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยมีนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้การต้อนรับและร่วมการประชุม

8 ต.ค. 2561 : มอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน แก่ตัวแทนเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 45

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน พร้อมมอบโอวาทแก่ตัวแทนเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 45 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยในการเข้าโครงการฯ ร่วมกับเยาวชนประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์จะมีคณะเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศๆ ละ 29 คน

13 ก.ย. 2561 : วันเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. รายการ เรื่องเด่น ประเด็นเด็กบันทึกเทปสัมภาษณ์นายภูเบศ จิตรจริง เยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557 และนายธนวัฒน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เรื่อง “วันเยาวชนแห่งชาติ”ณ.กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

21 ส.ค. 2561 : การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ.2561 ข่าวเด่น

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ.2561

10 ส.ค. 2561 : พิธีส่งมอบโครงการอาคารประหยัดพลังงาน ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการอาคารประหยัดพลังงาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และโครงการโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้ม ให้แก่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด โดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และมีนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กในความอุปการะของสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ได้ใช้ประโยชน์เป็นอ

14 ก.ค. 2561 : “ม.ส.ย.อ. และ ดย. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ข่าวเด่น

กิจกรรม “ม.ส.ย.อ. และ ดย. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

22 มิ.ย. 2561 : นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ขององค์กรชุมชนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย จังหวัดราชบุรี ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ขององค์กรชุมชนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย จังหวัดราชบุรี (ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง) โดยหน่วยงาน พม.จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมเตรียมการจัดงานให้การต้อนรับและมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี การจัดนิทรรศการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี

13 มิ.ย. 2561 : เปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข่าวเด่น

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Better living through Giving) โดยมีนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

31 พ.ค. 2561 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ข่าวเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

21 พ.ค. 2561 : ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายปรเมธี วิมลศิริ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายปรเมธี วิมลศิริ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

10 พ.ค. 2561 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน : ทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน : ทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 256 ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

4 พ.ค. 2561 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย :จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย :จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ณ.โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนจากทั่วภูมิภาคเอเชียได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมทำกิจกรรมอาสา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์สำหรับการสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ