รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

5 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงน้ำเพ็ชร์ เกตุเพรช ข่าวเด่น

เด็กหญิงน้ำเพชร์ เกตุเพชร เกิดวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน ๔ วัน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายเมย์ ขั้น นาย ข่าวเด่น

เด็กชายเมย์ ขั้น นาย เกิดวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๙ วันปัจจุบันอายุ ๓ เดือน ๙ วัน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็กติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายโชคดี ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายโชคดี ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๑๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๒ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายธวัชชัย หานทวงศ์ ข่าวเด่น

เด็กชายธวัชชัย หานทวงศ์ เกิดวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน ๓ วัน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

13 พ.ค. 2562 : เด็กหญิงมีนา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงมีนา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

13 พ.ค. 2562 : เด็กหญิงน้ำฝน จันดาเพ็ง ข่าวเด่น

เด็กหญิงน้ำฝน จันดาเพ็ง เกิดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๔ ปี ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๗ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาววดี สิทธิรักษ์ ส่วนบิดาเด็กชื่อนายสุชาติ จันดาเพ็ง หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็น บุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

29 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงสุพัตรา บุญมาลี ข่าวเด่น

เด็กหญิงสุพัตรา บุญมาลี อายุ ๑ เดือนเศษ มารดาทอดทิ้งเด็กและหลบหนีออกจากโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือญาติพี่น้อง หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบ สามารถติดต่อที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า เลขที่ ๗๘/๙ หมู้ ๑ ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐๒ ๕๘๓ - ๖๘๑๕, ๐๒ ๖๘๓ - ๔๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ

11 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงพรรณิภา สมจันทร์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงพรรณิภา สมจันทร์ เกิดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๕ วัน ปัจจุบันอายุ ๗ ปี ๒ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๓๗๓๓๔

11 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงอคัมย์สิริ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงอคัมย์สิริ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

11 เม.ย. 2562 : เด็กชายรุ่งอรุณ เวียงจันทร์ ข่าวเด่น

เด็กชายรุ่งอรุณ เวียงจันทร์ เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑ ปีปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๙ เดือน หากผู้ใด เป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กชายทองนิมิต บุญสอาด ข่าวเด่น

เด็กชายทองนิมิต บุญสอาด เกิดวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๓ ปี ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทนนศักดิ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทนนศักดิ์ เกิดวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๑ ปี ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๒ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กชายอนิรุทน์ กันสาย ข่าวเด่น

เด็กชายอนิรุทน์ กันสาย เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กชายวัชร วงษ์เพ็ชร ข่าวเด่น

เด็กชายวัชร วงษ์เพ็ชร เกิดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๓ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

11 เม.ย. 2562 : เด็กชายพงศธร ศรีสาคร ข่าวเด่น

เด็กชายพงศธร ศรีสาคร เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๖ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ