รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

19 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงอามีเนาะ เงาะ ข่าวเด่น

เด็กหญิงอามีเนาะ เงาะ เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๖ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงอภิรดี เจ๊ะแอ (ได้เลิศ) ข่าวเด่น

เด็กหญิงอภิรดี เจ๊ะแอ (ได้เลิศ) เกิดวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๒ ปี ปัจจุบันอายุ ๗ ปี ๑ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กชายศราวุฒิ หลงกูนัน ข่าวเด่น

เด็กชายศราวุฒิ หลงกูนัน เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๒ ปี ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กชายมิ่งขวัญ วณิชวงศา ข่าวเด่น

เด็กชายมิ่งขวัญ วณิชวงศา เกิดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงลลิดา จันทร์ศรี ข่าวเด่น

เด็กหญิงลลิดา จันทร์ศรี เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๓ ปี ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครอง ของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กชายคุณภัทร ปานเหลือง ข่าวเด่น

เด็กชายคุณภัทร ปานเหลือง เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๑ ปี ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

17 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงอุรัสยา (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงอุรัสยา (ชื่อตั้ง) เกิดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๒ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวอมรรัตน์ แสงอรุณ ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ ,๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

10 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงสิดารัศมิ์ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงสิดารัศมิ์ (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๒๙ วัน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ ,๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

10 มิ.ย. 2562 : เด็กชายศุภกร (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายศุภกร (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑ เดือน ๒ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

5 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงมรกต บรรจงอักษร ข่าวเด่น

เด็กหญิงมรกต บรรจงอักษร เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒๙ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๑๐ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวมัทรี บรรจงอักษร อายุ ๓๐ ปี ที่อยู่ไม่ปรากฏ บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่า อาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายอภิเดช พวงทอง ข่าวเด่น

เด็กชายอภิเดช พวงทอง เกิดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๗ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

5 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงซู ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงซู ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒ ปี ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายมานะ ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายมานะ ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๘ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายเนา ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายเนา ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑๐ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

5 มิ.ย. 2562 : เด็กชายสุภกร ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายสุภกร ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๗ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาเด็กหรือ ผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ