รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

20 ส.ค. 2562 : เด็กหญิงกมลกานต์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงกมลกานต์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๒ สัปดาห์ ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

13 ส.ค. 2562 : เด็กชายกิตติ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายกิตติ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุประมาณ ๑ ปี ปัจจุบันอายุประมาณ ๑ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔

7 ส.ค. 2562 : เด็กหญิงกชมน วรารักษพงศ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงกชมน วรารักษพงศ์ เกิดวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

7 ส.ค. 2562 : เด็กหญิงเนตรนภา ยอดชมญาณ ข่าวเด่น

เด็กหญิงเนตรนภา ยอดชมญาณ เกิดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

7 ส.ค. 2562 : เด็กหญิงเมธนิยา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงเมธนิยา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ ปี ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

7 ส.ค. 2562 : เด็กชายอัครวินท์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายอัครวินท์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

11 ก.ค. 2562 : เด็กหญิงอรนงค์ จักทองกาย ข่าวเด่น

เด็กหญิงอรนงค์ จักทองกาย อายุ ๖ ปี น้ำหนัก ๑๗ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๑๕ เซนติเมตร ผิวสองสี ใบหน้ากลม หากผู้ใดเป็นบิดา มารดา หรือญาติพี่น้องหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานมาติดต่อที่บ้านพักเด็กและครองครัวกรุงเทพมหานคร ๒๕ อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๗๕๘๒

10 ก.ค. 2562 : เด็กหญิงมัณฑิรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงมัณฑิรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

10 ก.ค. 2562 : เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อ่อนรู้ที่ ข่าวเด่น

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อ่อนรู้ที่ เกิดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

10 ก.ค. 2562 : เด็กหญิงปิยาพัชร ชูแสง ข่าวเด่น

เด็กหญิงปิยาพัชร ชูแสง เกิดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๑ ปี ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ ,๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

21 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงประกายดาว เดชบุตร ข่าวเด่น

เด็กหญิงประกายดาว เดชบุตร เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๙ ปี ๕ เดือน ปัจจุบันอายุ ๙ ปี ๘ เดือน หากผู้ใดผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

19 มิ.ย. 2562 : เด็กชายกิตินันท์ ศรีอุทธา ข่าวเด่น

เด็กชายกิตินันท์ ศรีอุทธา เกิดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๑ ปี ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

19 มิ.ย. 2562 : เด็กชายต้นกล้า ส้มแป้น ข่าวเด่น

เด็กชายต้นกล้า ส้มแป้น เกิดวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ ปี ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงสุนิฐา บุญภักดี

เด็กหญิงสุนิฐา บุญภักดี เกิดวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ ปี ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 มิ.ย. 2562 : เด็กหญิงอรุสรา สุขพรหม ข่าวเด่น

เด็กหญิงอรุสรา สุขพรหม เกิดวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ ,๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ