รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

21 ต.ค. 2562 : เด็กชายไม่ทราบชื่อ - นามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายไม่ทราบชื่อ - นามสกุล อายุประมาณ 6 วัน น้ำหนักตัว ๓,๖๔๕ กรัม ผิวขาว ใบหน้ายาว มารดาทอดทิ้งเด็กและหลบหนีออกจากโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ หากผู้ใดเป็นบิดา - มารดา หรือญาติพี่น้อง หรือรู้จักบิดา - มารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานไปติดต่อที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ 78/1 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02 583 - 8314, 02 583 - 3000 ในวันและเวลาราชการ

1 ต.ค. 2562 : เด็กชายธีระภัทร ไกรวิจิตร ข่าวเด่น

ประกาศสืบหาบิดา มารดา และญาติเด็กทางสื่อมวลชน ของเด็กชายธีระภัทร ไกรวิจิตร

18 ก.ย. 2562 : เด็กชายภูดิศ (ชื่อตั้ง) ทวีปัญญากุล ข่าวเด่น

เด็กชายภูดิศ (ชื่อตั้ง) ทวีปัญญากุล เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ๑๙๓ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๖๖

12 ก.ย. 2562 : เด็กหญิงออรญา พงษ์อารีย์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงออรญา พงษ์อารีย์ เกิดวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๙ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

12 ก.ย. 2562 : เด็กหญิงเพ็ญนภา ฮวดเจริญ ข่าวเด่น

เด็กหญิงเพ็ญนภา ฮวดเจริญ เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

12 ก.ย. 2562 : เด็กชายธันวา ศรีปัญญา ข่าวเด่น

เด็กชายธันวา ศรีปัญญา เกิดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๒๕ วัน ปัจจุบันอายุ ๙ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

12 ก.ย. 2562 : เด็กชายวีรกานต์ ขำเจริญ ข่าวเด่น

เด็กชายวีรกานต์ ขำเจริญ เกิดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

27 ส.ค. 2562 : เด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) ไม่ทราบนามสกุล อายุประมาณ ๒๐ วัน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หากผู้ใดเป็นบิดา มารดา หรือญาติพี่น้องหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานมาติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ๒๕๕ อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๗๕๘๐, ๐๒ ๓๕๔ ๗๕๘๒ ในวันและเวลาราชการ หรือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๘/๑ ซอย ติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี โทร ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔, ๐๒ ๕๘๓ ๓๐๐๐

23 ส.ค. 2562 : เด็กหญิงลลิณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทรายนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงลลิณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

23 ส.ค. 2562 : เด็กชายวรินทร ยุติเทพศาล

เด็กชายวรินทร ยุติเทพศาล เกิดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ ปี ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๔ เดือน หากผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

23 ส.ค. 2562 : เด็กชายพรชวัลย์ เย็นศิริ ข่าวเด่น

เด็กชายพรชวัลย์ เย็นศิริ เกิดวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๒๓ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็กติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

23 ส.ค. 2562 : เด็กชายเอกชัย เย็นศิริ ข่าวเด่น

เด็กชายเอกชัย เย็นศิริ เกิดวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ ปี ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็กติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

23 ส.ค. 2562 : เด็กชายปราการ ไพคำนาม ข่าวเด่น

เด็กชายปราการ ไพคำนาม เกิดวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๑ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

23 ส.ค. 2562 : เด็กชายธนภัทร์ เหมือนนึก ข่าวเด่น

เด็กชายธนภัทร์ เหมือนนึก เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒ ปี ๕ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๗ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

23 ส.ค. 2562 : เด็กชายนิกม์ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายนิกม์ (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ