รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

3 ธ.ค. 2561 : เด็กหญิงทับทิม แก้วโชติ ข่าวเด่น

เด็กหญิงทับทิม แก้วโชติ เกิดวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ อายุ ๕ ปี ๕ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสารี แก้วโชติ อายุ ๓๘ ปี บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บิดาชื่อนายนภดล รุ่งวิลัย อายุ ๓๘ ปี ที่อยู่ไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เลขที่ ๒๘๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔ , ๐ ๔๓๒๓ ๗๐๖๙

30 พ.ย. 2561 : เด็กหญิงณัฐวดี สมพล ข่าวเด่น

เด็กหญิงณัฐวดี สมพล เกิดวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ อายุ ๑๐ ปี ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

30 พ.ย. 2561 : เด็กหญิงประภัสสร เสมาทอง ข่าวเด่น

เด็กหญิงประภัสสร เสมาทอง เกิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อายุ ๘ ปี ๖ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักมารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

21 พ.ย. 2561 : เด็กหญิงอังศนา ใจชื่น ข่าวเด่น

เด็กหญิงอังศนา ใจชื้น เกิดวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ อายุ ๖ ปี ๒ เดือน มารดาเด็กชื่อนางวนัตษา ใจชื้น อายุ ๓๘ ปี บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ บิดาชื่อนายธวัชชัย ใจชื้น อายุ ๓๙ บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีภิรมย์อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เลขที่ ๒๘๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔ , ๐ ๔๓๒๓ ๗๐๖๙

15 พ.ย. 2561 : เด็กหญิงพิมพ์มาดา (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงพิมพ์มาดา (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในกล่องโฟมบริเวณปากซอยพหลโยธิน ๔๙/๑ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็น บุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

15 พ.ย. 2561 : เด็กหญิงพัชราวดี ลิ่มเจริญ ข่าวเด่น

เด็กหญิงพัชราวดี ลิ่มเจริญ เกิดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๕ วันปัจจุบันอายุ ๑ เดือน ๒๐ วัน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับนางสาวปราณี แน่นกระโทก ที่พักไม่มีเลขที่ ถนนสุขุมวิท ๑๐๗ ซอยแบริ่ง ๙ แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

15 พ.ย. 2561 : เด็กหญิงรมย์ชลี (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงรมย์ชลี (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

15 พ.ย. 2561 : เด็กหญิงใบเตย คล้ายรักษ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงใบเตย คล้ายรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แรกรับอายุ ๖ ปี ๑๐ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๑๑ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณสวนสาธารณะ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

15 พ.ย. 2561 : เด็กชายต่อศักดิ์ คล้ายรักษ์ ข่าวเด่น

เด็กชายต่อศักดิ์ คล้ายรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๔ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๕ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณสวนสาธารณะ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

15 พ.ย. 2561 : เด็กชายกิตติ คำหงษ์ ข่าวเด่น

เด็กชายกิตติ คำหงษ์ เกิดวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ อายุ ๔ ปี ๗ เดือน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาล บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ หากผู้ใดเป็นบิดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักมารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

15 พ.ย. 2561 : เด็กชายธีรพัฒน์ รบศรี ข่าวเด่น

เด็กชายธีรพัฒน์ รบศรี เกิดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ อายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทาง มารดาไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ต่อมามารดาของเด็กได้เสียชีวิต หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

15 พ.ย. 2561 : เด็กชายธีรพงษ์ รบศรี ข่าวเด่น

เด็กชายธีรพงษ์ รบศรี เกิดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ อายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทาง มารดาไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ต่อมามารดาของเด็กได้เสียชีวิต หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

15 พ.ย. 2561 : เด็กหญิงวรรณวริน ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงวรรณวริน ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในห้องน้ำวัดบางนาใน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หากผู้ใดเป็นบิดามารดาของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

24 ต.ค. 2561 : เด็กชายธีรภัทร สงวนปรางค์ ข่าวเด่น

เด็กชายธีรภัทร สงวนปรางค์ เกิดวันที่ ๑๙ กุมพันธ์ ๒๕๕๖ อายุ ๕ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวทราย สงวนปรางค์ อายุ ๒๒ ปี บ้านเลขที่ ๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สาเหตุเนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เลขที่ ๒๘๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔ , ๐ ๔๓๒๓ ๗๐๖๙

24 ต.ค. 2561 : เด็กชายอาชวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายอาชวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จัก บิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ