รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

22 มิ.ย. 2563 : เด็กหญิงรสิตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงรสิตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ปัจจุบันอายุ ๘ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดาเด็ก เด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่สาธารณะ เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

22 มิ.ย. 2563 : เด็กชายอโนชา หอมจิตร ข่าวเด่น

ด็กชายอโนชา หอมจิตร เกิดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อายุประมาณ ๓ ปี ๑๑ เดือน บิดาชื่อนายทรงศักดิ์ มารดาชื่อนางสาวดาวเรือง เด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

22 มิ.ย. 2563 : เด็กหญิงมลฤดี อินทร์สุข ข่าวเด่น

เด็กหญิงมลฤดี อินทร์สุข เกิดวันที่๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสาคร มารดาเด็กชื่อนางสาวนิรมล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

22 มิ.ย. 2563 : เด็กชายวรินทร ยุติเทพศาล ข่าวเด่น

เด็กชายวรินทร ยุติเทพศาล เกิดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๒ เดือน บิดาเด็กชื่อนายอภิชาติ มารดาเด็กชื่อนางสาวจันทนา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากครอบครัวเด็กและไม่สามารถติดตามได้

14 พ.ค. 2563 : ด.ช.ยศกร สุภาพโรจน์ และด.ช.ธนดล สุภาพโรจน์ ข่าวเด่น

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้การช่วยเหลือเด็กชายยศกร สุภาพโรจน์ อายุ 6 ปี และเด็กชายธนดล สุภาพโรจน์ อายุ 3 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคา 2563 ซึ่งประสบปัญหาเนื่องจากบิดามารดาแยกทาง ทอดทิ้งให้เด็กอยู่กับญาติโดยขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 6 เดือน

15 เม.ย. 2563 : เด็กหญิงนัณณิตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงนัณณิตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๘ เดือน ไม่ปรากฎข้อมูลบิดามารดา เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายณัฐวุฒิ จีนชิว ข่าวเด่น

เด็กชายณัฐวุฒิ จีนชิว เกิดวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสตานันท์ ติ๊บนางน้อย มารดาเด็กชื่อ นางสาวเพ็ญพักต์ จีนชิว เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายณัฐชนน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายณัฐชนน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๓ เดือน ไม่ปรากฎข้อมูลบิดามารดา เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายกวินทร์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายกวินทร์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน ไม่ปรากฎข้อมูลบิดามารดา เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายเก้า (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

ด็กชายเก้า (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน ไม่ปรากฎข้อมูลบิดามารดา เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

15 เม.ย. 2563 : เด็กหญิงโบวี (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงโบวี (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ปัจจุบันอายุ ๗ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวเรทา เดวี เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

15 เม.ย. 2563 : เด็กหญิงสุพิชฌาย์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน ไม่ปรากฎข้อมูลบิดามารดา เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

15 เม.ย. 2563 : เด็กหญิงชฎาพรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

ด็กหญิงชฎาพรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน ไม่ปรากฎข้อมูลบิดามารดา เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายอภิรักษ์ คงสิน ข่าวเด่น

เด็กชายอภิรักษ์ คงสิน เกิดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวอาภัสรา คงสิน เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นำส่งโดยสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

15 เม.ย. 2563 : เด็กหญิงชฎาพร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงชฎาพร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๘ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ