รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

วันที่ของกิจกรรม : 23 ส.ค. 2560

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ณ หอประชุม ดย.

คลังภาพ (Gallery)
ศ.ดร.อัญชลี มีมุข ที่ปรึกษาโครงการนางสุธาทิย์ ศิริชยาพร ผอ.กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กล่าวรายงานภาพการประชุม 1ภาพการประชุม 2ภาพการประชุม 3ภาพการประชุม 4ภาพการประชุม 5ภาพการประชุม 6ภาพการประชุม 7
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ